Potrebujeme „certifikovaný“ vodičský preukaz? / Does „certified“ driving license matter?

Požičali by ste Vaše auto niekomu, kto nevlastní vodičské oprávnenie? Je to zvláštna otázka, obzvlášť v roku 2011. Vaša prvá reakcia väčšinou bude….. / Would you lend your car to someone, who has no driving license? Its a strange question, especially in 2011. Your first reaction will probably be….

(for English scroll down)

Požičali by ste Vaše auto niekomu, kto nevlastní vodičské oprávnenie? Je to zvláštna otázka, obzvlášť v roku 2011. Prvá reakcia väčšinou bude „Samozrejme že nie!“. Alebo áno? Nie? Asi nie? Neviem? …

Keď som sa pred rokmi stal riaditeľ IT spoločnosti, prekvapila ma mimoriadne nízka úroveň znalostí zamestnancov všetkých úrovní. Od ľudí pracujúcich v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví (čiže IT odborníkov) som očakával ďaleko viac, nielen znalostí ale aj odborných skúseností. Je naozaj ťažké konkurovať v znalostnej ekonomike bez znalostí! Aj malá IT firma stojí desiatky miliónov korún a takýto stav nám spôsoboval obrovské škody. Začal som presadzovať zvyšovanie kvalifikácie (znalosti) a defenzívna reakcia bývalých kolegov ma poriadne zaskočila. Bolo to asi takto: „..ale mať titul predsa nič neznamená, to je predsa iba papier…. videli sme ľudí s certifikátom, ktorí ho získali ….“. Vytrval som a dosiahol zmenu. A vyplatilo sa.

Odvtedy som sa stretol s podobnou reakciou veľa krát, nielen na prijímacích pohovoroch, v komunitách alebo na konferenciách ale aj v diskusných fórach, hlavne v tých agilných. Tá reakcia je takmer vždy identická. Svoj názor však nezmením. Aby sme mohli podnikať v znalostnej ekonomike, potrebujeme znalosti!

V doprave je to podobné, avšak tam ide o majetok, veď bežné auto stojí stotisíce až milión korún, v horšom prípade aj o život. Preto spoločnosť vytvorila pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Dodržiavanie sa musí kontrolovať a občas aj vynútiť. Kto sa chce zúčastniť, potrebuje sa najprv s pravidlami oboznámiť (znalosti) a získať základné zručnosti (autoškola), o čom dostane certifikát (vodičský preukaz). Ďalšie zručnosti získava praxou a za svoje konanie nesie ďalej plnú finančnú zodpovednosť. Ako autoškola môže podnikať každý, avšak najprv musí získať príslušné zručnosti a oprávnenia (legislatíva). Certifikát je v doprave prvkom bezpečnosti. Nie jediným ale určite významným. Takto je zaistená bezpečnosť a ochrana majetku pre všetkých.

V prípade agilných tímov je situácia podobná. Ak chceme dosiahnuť výsledky, je potrebné poznať a dodržiavať pravidlá. Dodržiavanie sa musí kontrolovať (Agilný kouč) a občas aj vynútiť (Management). Kto sa chce zúčastniť, mal by sa najprv s pravidlami oboznámiť (znalosti) a získať základné zručnosti (Workshop), o čom dostane certifikát (napr. Certified Scrum Master). Ďalšie zručnosti získava praxou, avšak za svoje konanie nenesie vôbec žiadnu finančnú zodpovednosť. Ako školiteľ môže podnikať každý, avšak najprv by mal získať príslušné zručnosti a …… už nič. „Legislatíva“ chýba. Existuje však súkromná organizácia, ktorá pomáha pravidlá definovať a ich dodržiavanie je dobrovoľné. Certifikát je v riadení agilných tímov pre firmy prvkom bezpečnosti. Nie jediným, ale určite významným, nakoľko nemáme iné zaistenie majetku.

Je to dôležité? Scrum tím tvorí približne 7 ľudí, vrátane Scrum Mastra. Náklady na takýto tím častokrát oveľa presahujú milión korún. Nie však jednorázovo, ale MESAČNE!

Takže, požičali by ste Vaše auto niekomu, kto nevlastní vodičské oprávnenie? A čo Váš agilný vývojový tím? Požičali by ste ho niekomu, kto nevlastní „vodičské oprávnenie“?

 

Dodatok – 18.5.2012 – Vodičský preukaz

“Herr Benz” môže byť považovaný za prvého držiteľa Nemeckého vodičského preukazu. V roku 1888 mu bolo vydané povolenie od okresného úradu veľkokniežaťa z Badenu v Mannheime, ktoré ho oprávňovalo vykonávať “pokusné jazdy s jeho patentovaným motorovým vozidlom.” Takmer o 20 rokov neskôr, v roku 1909, bol vodičský preukaz oficiálne zavedený v celej Nemeckej ríši ako potvrdenie “kompetencie vodiča motorového vozidla.” Berlínsky žurnalista Carl von Ossietzky napísal v roku 1928, že vodičský preukaz má väčšiu hodnotu ako doktorát. Stáva sa dnes pre mladých ľudí obradnou priepustkou do sveta dospelých.

Zdroj: expozícia, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Nemecko

 

 

Would you lend your car to someone, who has no driving license? Its a strange question, especially in 2011. Your first reaction will probably be „Of course not!“ Or yes? No? Maybe not? I don’t know? …

When I became some years ago managing director in IT company, I was surprised by very low level of knowledge our employees have had at all levels. I was expecting from people, who work in dynamically developing industry (IT specialists) much more, not only knowledge but also professional skills. It is difficult indeed to compete in knowledge economy without knowledge! Even small IT company costs millions of Euro and such situation was source of heavy losses for us. I have started to press on increasing qualification (knowledge) and I was surprised by defensive reaction of my former colleagues. It was like: „… but having title means nothing, it is just a piece of paper … we had seen many people with certificates, they just got it the way ….“. I insisted and got the change. It paid off.
Since that time I faced similar reaction many times, not only while hiring, in the communities or at conferences but also in discussion forums, especially those agile ones. The reaction is practically identical. However, I do not change my opinion on that. For doing business in knowledge economy, we need knowledge!

 In transport industry it is similar, however here are at stake properties, since ordinary car cost tens of thousands of Euro. In worst case life is at stake, too. That is why society has created rules, which have to be followed. Following must be monitored and sometimes enforced. Who wants to join in, he needs to learn rules first hand (knowledge), get basic skills (car school) and obtain certificate as a proof (driving license). Further skills one gets by practicing and for his actions he carries full financial liability. Anyone can do business providing car school, however one needs to get experience and permissions first (legislation). Certificate is in transport industry an element of safety. Not the one and only, but definitely important one. This way is safety and property protection secured for us all.

In case of agile teams there is situation similar. If we want results, we need to know and follow the rules. Following the rules must be monitored (Agile Coach) and sometimes enforced (Management). Who wants to join in, he should learn the rules first (knowledge), gain basic skills (workshop, university) and obtain certificate as a proof (e.g. Certified Scrum Master). Further skills one gets by practicing but for his actions he carries absolutely no financial liability! Anyone can do business providing training, however one needs to get experience and …. and nothing. There is no „legislation“. There exists private organization there that helps define the rules however it’s following is voluntary. Certificate is in management of agile teams an element of safety for companies. Not the one and only, but definitely important one, as there is property not secured by any other way.

Is it important? Scrum team is created by approx. 7 people, including Scrum Master. Expenses for such a team often significantly exceed 40.000 Euro. Not once forever, but MONTHLY!

So, would you lend your car to someone, who has no driving license? And what’s about your development team? Would you lend your team to someone, who has no „driving license“?

 

Addition – 18.05.2012 – The Driver License

“Herr Benz” might be considered the first recipient of a German driving license. In 1888 he was issued with a permit from the Mannheim district offices of the Grand Duchy of Baden, authorizing him to undertake “experimental drives with his patent motor car.” Almost 20 years later, in 1909, the driver license was officially introduced throughout the German Empire as a proof of “a car driver’s competence.” The Berlin journalist Carl von Ossietzky wrote in 1928 that the driver license had greater value than a doctorate. Today it remains for young people a rite of passage into the adult world.

Source: Showroom display, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, Germany

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

 

Categories