Združenie Agília – ciele a poslanie / Federation Agília – goals and mission

(For English scroll down)

Agilné metodiky a agilné riadenie si už nachádzajú cestu do firiem v ČR a na Slovensku. Niekedy ako snaha niekoľkých nadšencov, inokedy rozhodnutím zahraničného vlastníka alebo zákazníka. Aj keď sú to metodiky zdanlivo jednoduché, ich implementácia často stroskotá, ako dôsledok nepochopenia základných princípov alebo nereálnych očakávaní.

Agilné postupy sú predovšetkým manažérskymi technikami. Sú založené na spektre znalostí bez ktorých je ich úspešná adopcia nereálna. Potrebné know-how pochádza zo zahraničia.

Združenie Agília má ambíciu preklenúť túto znalostnú priepasť a vytvoriť platformu, ktorá umožní vytvoriť silné lokálne know-how. Za jeho vznikom stojí skupina Scrum Mastrov – odborníkov s dlhodobou praxou a medzinárodnými certifikáciami (CSM, CSPO, CSP).

Cieľom združenia je popularizovať agilné metodiky a tým pomáhať zlepšiť kvalitu IT prostredia v ČR a na Slovensku. Chceme vytvoriť systém odborného vzdelávania, s certifikačným programom a skupinou medzinárodne uznávaných certifikačných školiteľov. Ďalej chceme vytvoriť platformu, ktorá umožní zdieľať odborné skúsenosti pre záujemcov a vytvárať vlastné znalosti, ktoré sa budú dať prezentovať v zahraničí na odborných fórach a aj vo firmách. Veríme, že takto umožníme miestnym firmám zlepšiť kvalitu vyvíjaného softvéru, zlepšiť spôsob práce s ľuďmi, lepšie sa presadzovať v medzinárodnej konkurencii a obmedziť metódu pokus-omyl.

Agilné riadenie nie je len proces vývoja softvéru. Je to iný spôsob organizácie práce, riadenia ľudí, komunikácie a spolupráce. Podtitul v názve Agile – Innovations – Entrepreneurship ukazuje na tento presah. Uvoľnenie kreatívneho potenciálu v ľuďoch prináša nové nápady a podnikateľské príležitosti. Preto sa chceme zamerať aj na podporu vzniku nových inovačných projektov. Chceme podporiť ľudí nebáť sa zahájiť nový vlastný projekt vo firme, či už interne alebo ako spin-off iniciatívu prípadne formou založenia nového podnikateľského subjektu.

Organizujeme pravidelné komunitné stretnutia Agília v Prahe, Brne a v Bratislave, ktoré chceme rozšíriť aj o ďalšie mestá. S ich programom budeme experimentovať tak, aby sa tieto stretnutia stali nielen zdrojom inšpirácie a miestom pre výmenu znalostí, ale aj prirodzeným miestom stretávania sa ľudí so záujmom o agilné techniky. Radi medzi sebou privítame aj ďalších záujemcov, ktorí nám pomôžu vytvárať atraktívny program. Plánujeme aj ďalšie akcie s agilnou tematikou, napr.: konferencie, tematické workshopy, prezentácie agilných projektov a pod.

Aby sme umožnili aj zahraničným kolegom zapojiť sa do našej činnosti, sú naše stretnutia tradične dvojjazyčné.

 

Agile methodologies and agile management are finding its way into companies in Czech Republic and Slovakia. Sometimes it’s effort of few enthusiasts, other time it is decision of foreign owner or customer. In spite of simplicity of such methodologies, their implementation often fails – result of misunderstanding of founding principles or unrealistic expectations.

Agile procedures are above all managerial techniques. They are based on spectrum of knowledge, without which is its adoption unrealistic. Required know-how mostly comes from abroad.

Federation Agilia has its ambition to bridge that knowledge gap and to create platform, which enables to create strong local know-how. It was founded by group of Scrum Masters – professionals with years of experience and international certifications (CSM, CSPO, CSP).

The goal of the federation is to popularize agile methodologies and this way improve quality of IT environment in Czech Republic and Slovakia. We want to create system of professional education, with certification program and group of internationally respected certification trainers. Further we want to create platform, which will enable sharing experience for persons interested and to create our own knowledge, which in turn could be presented at foreign professional forums or companies. We believe that this way we will help local companies improve quality of software they make, improve managing their people, better establish themselves in international competition and finally limit their trial-error attempts.

Agile management it is not just process of software development. It is different way the work is organized, different way people are managed, different way of communication and co-operation. Subtitle in our logo Agile – Innovation – Entrepreneurship aims at that overlap. Unblocking creative potential hidden in people brings new ideas and business opportunities. That is why we want to support creation of new innovative projects, too. We want to support people not to have fear from launching new project of their own, either internally in within the company, as a spin-off initiatives or even through foundation of new commercial subject.

We organize regular meetings of the agile community Agilia in Prague, Brno and Bratislava, which we want to spread also into other locations. We will experiment with program so these meetings would be not only source of inspiration and place for exchanging knowledge, but also natural place for encountering people interested in agile. We will gladly welcome among us other agilists, who would help us with creating attractive program. We plan also other events with agile related topics, such as conferences, thematic workshops, presentations of agile workshops etc.

Our events are traditionally bilingual to help foreign colleagues joining us and participate.

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

Categories