Agilné Manifesto a agilné hodnoty / Agile Manifesto and agile values

Alebo čo to znamená agilita alebo byť agilný? Or what does it mean Agility or to be Agile?

Aj keď pojmy Agile a agilný vývoj softvéru už zovšedneli, mnohí si nevedia predstaviť, čo sa za nimi presne skrýva. In spite of terms Agility and agile development became commodity, many doubt what they exactly means.

(for English scroll down)

Pokusy zmeniť spôsob vývoja softvéru začali vznikať pred viac než 20 rokmi. Byrokratizácia projektového a organizačného riadenia začala byť stále väčšou prekážkou kreatívnosti a schopnosti dodávať zákazníkom reálnu hodnotu. Nezávisle na sebe tak vzniklo niekoľko experimentálnych iniciatív, ktoré čerpali inšpiráciu predovšetkým vo výrobnom priemysle.

V roku 2001 sa stretlo niekoľko „rebelov“ IT komunity v The Lodge v Snowbird. Rebelov, ktorí stáli u vzniku týchto iniciatív, tj. extrémneho programovania, Scrumu, DSDM, Adaptívneho vývoja softvéru, FDD a ďalších na tú dobu neobvyklých postupov. Tam vytvorili prvý popis základných hodnôt, o ktoré sa agilný vývoj opiera. Výsledok je Agilný Manifest.

 

Manifest pre agilný vývoj softvéru

Objavujeme lepší spôsob, ako vyvíjať softvér tým, že ho sami vyvíjame a tiež prostredníctvom pomoci druhým s jeho vývojom. Táto práca nás naučila uprednostniť hodnotu:

Jednotlivcov a vzťahov pred procesmi a nástrojmi

Funkčného softvéru pred obsiahlou dokumentáciou

Spolupráce so zákazníkmi pred vyjednávaním zmluvy

Reakcie na zmeny pred striktným dodržiavaním plánu

To znamená, že aj keď oceňujeme položky na pravej strane, položky na ľavej strane si ceníme viac.

O niekoľko mesiacov neskôr sa jeho autori opäť stretli a vytvorili doplňujúci dokument 12 princípov agilného manifestu.

 

Čo agilný manifest prináša?

Historicky sa s nástupom priemyselnej revolúcie zvýšila kapacita výroby a s ňou aj potreba po pracovných silách. Vzniklo procesné riadenie, ktoré elimináciou potreby odbornej znalosti umožňuje komukoľvek zastávať prácu – stačí presne dodržiavať proces. Znalostná ekonomika však tento spôsob organizácie stále viac narušuje. Vývoj, a hlavne ten softvérový, potrebuje reagovať na výskyt podnetov a zmien v okolitom prostredí, a tie sú stále dynamickejšie. Klasické metódy práce sa zameriavajú na štandardizáciu, odstránenie rizika a prípadné presunutie rizika a zodpovednosti na dodávateľa. V oblasti vývoja nových systémov je to veľmi zvláštna situácia. Vychádza sa z predpokladu, že riziko je možné identifikovať a eliminovať presným naplánovaním (neschopnosť naplánovania je potom potrestaná) a všetky podstatné okolnosti sú známe vopred. Tento prístup by čiastočne platil, ak by vonkajšie prostredie bolo v čase konštantné.

Inovácie, technický pokrok a znalostná ekonomika však doterajšie paradigma úplne menia. Prirodzenou reakciou je vznik agilných metodík, ktoré sa zameriavajú na tvorbu hodnoty a jej maximalizáciu. Do popredia sa preto dostáva spolupráca so zákazníkom, vzťahy medzi znalostnými ľuďmi a schopnosť reakcie na zmeny. Byrokratické postupy a komplikované hierarchie zrazu nie sú potrebné, pretože v nich nie je požadovaná hodnota. Zmena paradigmatu je najväčšou prekážkou pri zavádzaní agilných postupov.

 

Čo to znamená byť agilný?

V internetových diskusiách sa stretávam s tým, že sa agilita určuje zhodnou s agilným manifestom. Pred časom som sa pýtal v drobnej ankete „Čo znamená podľa Vás agilita alebo byť agilný?“ Väčšina respondentov sa odvolávala na iteračný proces, odstránenie byrokracie, kontinuálne zlepšovanie sa alebo sociálny networking. Aj keď je vnímanie značne rozdielne a občas nepochopené, odklon od tradičných hodnôt pre vedenie projektov je veľmi zreteľný.

Agilita je v prvom rade manažérska technika, ktorá umožňuje spoločnostiam rýchlo reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí. Je to spôsob uvažovania, ktorý núti jednotlivcov zmeniť osobné postoje, prijímať zodpovednosť a povinnosti. Je to spôsob koordinácie medzi jednotlivcami. Hodnota sa vytvára postupne, vďaka úzkej spolupráci medzi zadávateľom (zákazníkom) a dodávateľom (členmi týmov), vďaka častej a veľmi intenzívnej interakcii medzi ľuďmi. Dôležitá je aj rola prostredia, ktoré ľudí podporuje aby konali samostatne. A to je úloha pre management spoločností. Agilné techniky pomáhajú vrátiť ľuďom sebadôveru.

 

Platí Agilné Manifesto aj dnes?

Agilné Manifesto bol prvý významný dokument, ktorý popísal nové paradigma, v ktorom sa bude spoločnosť ďalej rozvíjať. Na jeho aktuálnosti rokmi nič neubudlo. Domnievam sa však, že dnes už Agilný manifest na vyjadrenie hodnôt agility nestačí. Musí byť rozšírený o angažovanosť a osobnú iniciatívu jednotlivcov, za ktorú títo ponesú plnú zodpovednosť.

Agilný manifest pre vývoj softvéru ako aj jeho 12 princípov si môžete stiahnuť tu:

Agilný manifest: PDF (Česká verzia), PDF (Slovenská verzia)

12 princípov: PDF (Česká verzia), PDF (Slovenská verzia)

 

Attempts to change the way the software is being developed started more than 20 years ago. Bureaucratization of project and organizational management has started becoming increasingly obstacle to creativity and ability to deliver real value to the customers. Independently among them, there appeared several experimental initiatives in software development, which gained inspiration especially in manufacturing industry.

In 2001 several “rebels” of IT community met in The Lodges, SnowBird. Those rebels, who fathered new initiatives such as extreme programming, Scrum, DSDM, adaptive development, FDD and many others strange procedures of that times. There in The Lodges they created the first description of basic values, which lay down foundation of agile development. Agile Manifesto was born.


Manifesto for Agile Software Development
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Few months later its authors met again and created supplementary document – 12 principles of Agile Manifesto.

What does Agile Manifesto brings to us?

Historically with rise of industrial revolution also increased production capacity and consequently need for labor resources. Process management has been created, which through elimination of need to have knowledge enable anyone to do the job – it’s just to follow process. Knowledge economy more and more breaks such organization. Development, and especially those in software industry, needs to reflect increased occurrence of changes in surrounding environment. Classical working methods focus on standardization, risk avoidance or risk and responsibility handover to the supplier. In the field of new systems development this situation is quaint indeed. Presumptions are that risk can be identified and eliminated by precise planning (inability of planning is being prosecuted) and all relevant issues are known upfront. This approach would partly be valid, if external environment would be steady in time.

Innovation, technological advancement and knowledge economy however changes current paradigm completely. Natural reaction is emergence of agile methodologies, which focus on generation of value and its maximization. That is why more important becomes collaboration with customer, interactions among knowledge people and capability to react to changes. Bureaucratic procedures and complex hierarchies are suddenly no longer needed, as there is no required value in them. Paradigm change is the biggest obstacle in agile methodologies deployment.


What does it mean to be agile?

In Internet discussion forums I am finding that agility is considered as compatibility with agile manifesto. I did small research on the topic by asking “What is the agility or what does it mean to be Agile? “. Most of the respondents mentioned iteration process, removal of bureaucracy, continuous improvement or social networking. Even if there are differences in perception and occasional misperceptions, the shift away from traditional values of project management is very visible.
Agility is first of all managerial technique, which enables organizations rapid reaction to changes in business environment. It’s a paradigm which enforces individuals change personal attitudes, accept responsibility and accountability. It’s a way of co-ordination among individuals. Value is created gradually, thanks to close collaboration among contracting authority (customer) and supplier (team members), thanks to frequent and very intensive interaction among people. Role of environment, which supports people to act, is essential. And this is task for corporate management. Agile methodologies help people to get confidence in themselves.

 

Is Agile Manifesto valid also today?

Agile Manifesto was first important document to describe new paradigm, which will impact future development of society. It has no little less relevance today. I take that Agile Manifesto is not sufficient to describe agile values. It must be extended to cover also engagement and personal initiative of individuals, who will be fully accountable for it.

Manifesto for Agile Software Development and its 12 principles can be found here: Agile Manifesto and 12 principles of Agile Manifesto

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

 

.

Categories